| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

                             

Конзуларне услуге на основу Закона о републичким административним (ЗОРАТ) од 03.08.2020. године
 

 

 
 

 

                                                                              

 

 
 
Р.б.
 
 
Конзуларна услуга
 
 
Износ
 
(укупно)
 
 
 
 
1.
 
 
Издавање  пасоша
 
 
66-72 
 
 
 
 
2.
 
 
Издавање путног листа за наше држављане и странце
 
 
41
 
 
 
 
3.
 
 
Оглашавање пасоша неважећим ( када се не примењује случај под ред. бр. 4.)
 
 
23€
 
 
 
 
    4.
 
 
  Пријава губитка пасоша (када странка туристички или приватно борави краћи период у иностранству и захтева ПЛ ради повратка у Р.Србију)
 
 
2
 
 
 
 
                 5.
 
 
Пријем у држављанство Р.Србије
 
 
 
 
215-223€
 
 
 
 
6.
 
 
Пријем у држављанство Р.Србије - избегла, прогнана и расељена лица
 
 
57 - 65
 
 
 
 
7.
 
 
Пријем у држављанство Р.Србије по међународним уговорима
 
 
132-140
 
 
 
 
8.
 
 
Утврђивање држављанства Р.Србије
 
 
 
 
58-66
 
 
 
 
9.
 
 
Упис у евиденцију држављана Р.Србије
 
 
69-77
 
 
 
 
10.
 
 
Престанак  држављанства Р.Србије
 
 
459-467
 
 
 
 
11.
 
 
прибављање извода од иностраних органа
 
 
26-34
 
 
 
 
 
 
 12.
 
 
издавање извода и уверења из матичних књига које се воде у ДКП
 
 
40
 
 
 
 
13.
 
 
прибављање извода из матичних књига од матичних служби у РС на домаћем обрасцу
 
 
32-40
 
 
 
 
14.
 
 
прибављање извода из матичних књига од матичних служби у РС на вишејезичном обрасцу
 
 
34-42
 
 
 
 
15.
 
 
прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у РС
 
 
35-43
 
 
 
 
16.
 
 
прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у РС о слободном брачном стању
 
 
 
 
 
 
38-46
 
 
 
 
                    17.
 
 
Пријава рођења ради уписа у МКР и евиденцију држављана Р.Србије
 
 
 
 
 9
 
 
 
 
18.
 
 
Пријава брака закљученог пред иностраним органом
 
 
    14
 
 
 
 
19.
 
 
Закључење брака у ДКП
 
 
101
 
 
 
 
20.
 
 
Накнадни упис чињенице рођења у  МК 
 
 
           8
 
 
 
 
21.
 
 
Пријава смрти
 
 
11
 
 
 
 
22.
 
 
Издавање спроводнице
 
 
6
 
 
 
 
  23.
 
 
Овера потписа на пуномоћју - изјави
 
 
од 41
 
 
 
 
24.
 
 
Овера потписа на пуномоћју-изјави сачињеној у ДКП (изузев наследничке изјаве)
 
 
од 63
 
 
 
 
25.
 
 
Овера фотокопије
 
 
од 30
 
 
 
 
26.
 
 
Надовера службеног потписа и печата
 
 
44
 
 
 
 
27.
 
 
Овера превода коју донесе странка
 
 
од 22
 
 
 
 
28.
 
 
Овера превода коју сачини ДКП
 
 
од 50
 
 
 
 
29.
 
 
Провера аутентичности оверених аката страних органа или јавних бележника
 
 
од 26
 
 
 
 
30.
 
 
Реализација оставине посредством ДКП
 
 
од 15
 
 
 
 
31.
 
 
Састављање тестамента у ДКП
 
 
од 145
 
 
 
 
32.
 
 
Састављање опозива тестамента
 
 
од 86
 
 
 
 
       33.
 
 
 
 
Састављање тестамента ван ДКП
 
 
 
 
од 370
 
 
 
 
 34.
 
 
Чување тестамента у ДКП
 
 
од 106-114
 
 
 
 
35.
 
 
 Наследничка изјава
 
 
  72
 
 
 
 
 36.
 
 
Састављање уговора у ДКП
 
 
130
 
 
 
 
37.
 
 
Састављање уговора ван ДКП
 
 
од 355
 
 
 
 
38.
 
 
Састављање других исправа
 
 
од 49
 
 
 
 
39.
 
 
Записник о признавању очинства
 
 
13
 
 
 
 
        40.
 
 
Тип А и Б (транзитне) и Ц (боравак до 90 дана)
 
 
62 
 
 
 
 
41.
 
 
Тип А и Б (транзитне) колективне од 5 до 50 лица
 
 
од 67
 
 
 
42.
 
 
Тип Ц колективне од 5 до 50 лица
 
 
од 78
 
 
 
 
 
43.
 
 
Тип Д (привремени боравак) појединачна
 
 
32
 
 
 
  44.
 
 
Царинска потврда
 
 
од 120-139 
 
 
 
45.
 
 
Увођење у војну евиденцију
 
 
2
 
 
 
46.
 
 
Потврда о животу
 
 
2
 
 
 
47.
 
 
 Потврда о поднетом захтеву за отпуст из држављанства Р.Србије на страном језику
 
 
32
 
 
 
         48.
 
 
 Потврда о транскрипцији и транслитерацији
 
 у биометријском пасошу латиничног DJ у
 
 ћирилично Ђ
 
 
17
 
 
 
   49.
 
 
 Остале потврде-уверења које издаје ДКП
 
 
32
 
 
 
50.
 
 
Прибављање уверења о некажњавању(МУП-а)
 
 
   31-39
 
 
 
    51.
 
 
 Прибављање докумената на захтев странке
 
(о личним социјалним, радним, имовинским и другим питањима) из земље и иностранства
 
 
 од 26
 
 
 
      52.
 
 
Издавање и овера бродских пловидбених докумената
 
 
479
 
 
 
    53.
 
 
Интервенција код страног органа да се пловилу или ваздухоплову изда или продужи важење било које исправе
 
 
175
 
 
 
         54.
 
 
Предузимање службене радње код иностраног
 
органа
 
 
од 30
 
 
 
 
         55.
 
 
Чување хартија од вредности, предмета оставине, новца од обештећења и сл.
 
 
  од 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Апликација за он лајн подношење захтева за визу Д (радна виза)
Виза
Изадавање путне исправе у дипломатско-конзуларном представништву
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари